top of page

Privacybeleid

1. Inleiding
Voor SKINside is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van essentieel belang. Wij streven ernaar om met u een duurzame relatie op te bouwen, gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Daarom leven wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens steeds de toepasselijke wetgeving na, meer bepaald de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten (Vanaf 25 mei 2018: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).
Door ons uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u akkoord met de bepalingen van onderstaande privacyverklaring. Wanneer u ons persoonsgegevens van iemand anders meedeelt, dient u voorafgaandelijk de inhoud van onze privacyverklaring met deze persoon besproken te hebben en hiervoor van de betreffende persoon het akkoord te hebben gekregen.
Wij nodigen u uit om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en/of eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten. 
SKINside kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het raadzaam deze privacyverklaring op geregelde tijdstippen na te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.SKINside.be
•    Laatste update: 02/02/2020
•    Verantwoordelijke voor de verwerking: SKINside, Vlinderstraat 57, 9160 Lokeren, België (hierna “SKINside”)
2. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing ?
Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten die interesse vertonen voor onze producten (hierna “prospecten”), gastvrouwen/-heren van de SKINside-homeparties en personen die zich aanmelden als prospect-gastvrouw/-heer (die zich kandidaat stellen om gastvrouw/-heer te worden) of als prospect-consulent(e) (die zich kandidaat stellen om consulent(e) te worden). Deze privacyverklaring is mogelijk ook van toepassing op hun gezinsleden, in de mate waarin ons, in deze context, informatie over de gezinsleden werd meegedeeld. Dit beleid is tevens van toepassing op voormalige klanten en gastvrouwen/-heren wiens gegevens nog in onze database zijn opgeslagen.
Voor informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens van prospect-consulenten verwijzen wij naar de specifieke rubriek.
3. Op welke manier kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
•    Aan de hand van de besteldocumenten wanneer u producten aankoopt tijdens een SKINside-homeparty of -workshop
•    Tijdens uw gebruik van onze website (incl. via cookies)
•    Wanneer u zich registreert of een aankoop realiseert via onze webshop of gebruikmaakt van onze mobile apps
•    Wanneer iemand van uw kennissen, vrienden, familieleden, … ons uw gegevens heeft overgemaakt
4. Welke gegevens worden door ons verwerkt?
Volgende gegevens kunnen door ons worden opgeslagen in ons bestand:
Algemene persoonlijke informatie en contactinformatie
Particulieren: Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, leveradres, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres, naam van uw persoonlijke consulent(e)(n), klant ID, klantenaccount login-gegevens, gezinssamenstelling (beperkte informatie betreffende uw partner en uw kinderen (aantal, leeftijd, geslacht)), foto
Bedrijven:
•    Bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, registratienummer
•    Contactpersoon: naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, leveradres, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres, naam van uw persoonlijke consulent(e)(n), klant ID, klantenaccount login-gegevens, gezinssamenstelling (beperkte informatie betreffende uw partner en uw kinderen (aantal, leeftijd, geslacht)), foto
•    Voor zover mogelijk registreren wij ook de datum waarop deze gegevens aan ons werden meegedeeld of waarop bepaalde aanpassingen aan die gegevens werden aangebracht. 
Informatie over uw interesses of voorkeuren
De door ons opgeslagen gegevens kunnen ook andere informatie bevatten zoals productvoorkeuren, en informatie over uw hobby’s en interesses die u kenbaar maakt, onder meer via acties, wedstrijden, etc.
Informatie die verband houdt met uw aankopen
De door ons opgeslagen gegevens kunnen ook transactionele informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, zoals gekochte artikelen, aankoopdatum, consulent(e)(n), ev. retourzendingen, status van de betaling, betalingsgegevens, inschrijving of deelname aan events of workshops.
Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent door u gekochte producten die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.  
Op geautomatiseerde wijze verzamelde informatie
Wanneer u onze website/webshop bezoekt kunnen wij, aan de hand van door ons geplaatste cookies, bepaalde informatie opslaan. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze cookie-verklaring.
Indien u actief bent op de verschillende SKINside social network pagina’s of deze ‘liket’ kunnen wij deze informatie ook in ons bestand opnemen.
Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft
SKINside kan ook gebruikmaken van informatie afkomstig van externe partners of dataleveranciers om u te contacteren voor prospectie. Wanneer u door SKINside werd gecontacteerd in het kader van een commerciële actie en u zelf niet uw persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, kan u steeds contact met ons opnemen om te weten via welke externe partner wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen.
Daarnaast kan SKINside eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden of voor het opstellen van een marketingprofiel.
5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacywetgeving)
•    Om u onze nieuwsbrieven of andere promotionele e-mails te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven;
Opmerking: conform de wetgeving mogen wij u, op basis van uw impliciete toestemming, per e-mail commerciële boodschappen sturen over onze producten en diensten indien u uw e-mailadres aan ons heeft meegedeeld in het kader van een aankoop. U kunt zich op elk ogenblik kosteloos tegen dit gebruik van uw e-mailadres verzetten (uitschrijven is eenvoudig mogelijk via de toegevoegde link onderaan elke e-mail);
•    Om uw deelname aan één van onze wedstrijden of acties te kunnen opvolgen en verwerken;
•    Om uw vraag te kunnen beantwoorden wanneer u ons vragen stelt via onze website of via onze klantendienst;
•    Om gevolg te geven aan uw aanvraag om SKINside-gastvrouw/-heer en/of -consulent(e) te worden
U kan uw toestemming op elk moment weer intrekken (zie infra “uitoefening van uw rechten”)
Voor de uitvoering van een overeenkomst  (rechtsgrond: art. 6b. van de privacywetgeving)
•    Voor de opvolging en verwerking van uw bestelling of een door u als gastvrouw/-heer georganiseerde homeparty;
•    Voor de opvolging en verwerking van klachten en retourzendingen;
•    Voor het algemene klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
Op grond van ons gerechtvaardigd belang (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving)
Wij kunnen ook gebruikmaken van uw gegevens voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van het gebruik voor de promotie van onze producten en diensten via direct marketing. Hierbij waken wij er steeds over het evenwicht te bewaren tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven.
•    Om u te informeren over (toekomstige) evenementen, producten en diensten van SKINside (behoudens in de gevallen waar uw expliciete toestemming vereist is, zie hoger);
•    Voor het opmaken van marketingsegmenten en marketingprofielen;
•    Voor prospectiedoeleinden, wanneer wij gebruikmaken van bestanden afkomstig van externe partners, dataleveranciers, eventueel op basis van een analyse van uw marketingprofiel;
•    Om klantengegevens te centraliseren en te combineren en deze te verrijken met nuttige gegevens;
•    Om studies, testen en analyses (waaronder klanten- of marktonderzoek) uit te voeren met het oog op verbetering van ons productaanbod, interne processen en algehele dienstverlening;
•    Om statistieken en trendanalyses op te maken voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden; 
•    Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden
Om te voldoen aan de wettelijke  verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacywetgeving):
In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties. 
6. Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven ?
Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende gevallen:  
Aan verwerkers
•    Aan onze dienstverleners, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren zoals reclame-agentschappen, IT Service providers, betalingsproviders betrokken bij de uitvoering van de online betalingstransacties, transportfirma’s die ingeschakeld worden voor de levering van de producten etc.
Deze kunnen uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen, in overeenstemming met deze privacyverklaring. Zij zijn onderworpen aan strenge verplichtingen inzake vertrouwelijkheid.
•    Aan de SKINside-consulenten, tevens dienstverleners, die homeparties, workshops en productdemonstraties organiseren voor de verkoop van SKINside-producten en de aldus gerealiseerde bestellingen centraliseren, opvolgen en afhandelen.
Opmerking: in uitzonderlijke gevallen en voor redenen buiten de wil van SKINside om, kan het gebeuren dat uw persoonsgegevens ingezameld voor bovenvermelde doeleinden niet in de centrale database van SKINside worden geïntegreerd door uw consulent(e)(n). In dergelijk geval gebeurt de verwerking van deze persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de betreffende consulent(e)(n) en is onderhavige privacyverklaring bijgevolg niet van toepassing op de aldus ingezamelde en verwerkte persoonsgegevens.
Aan verantwoordelijken voor de verwerking:
•    Aan onze eventuele rechtsopvolgers (bv. bij verkoop, reorganisatie, fusie, liquidatie van (een deel van) ons bedrijf) en aan bedrijven in onze vennootschapsgroep voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze privacyverklaring;
•    Wanneer een (i) bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, (ii) wanneer overheidsdiensten ons daartoe verplichten, (iii) wanneer wij van oordeel zijn dat de bekendmaking van deze gegevens noodzakelijk en geschikt is om enige financiële of andere schade te voorkomen of onze rechten te beschermen, of (iv) in verband met een onderzoek naar (vermoedelijke) frauduleuze en illegale activiteiten.
•    Aan de SKINside-consulent(e)(n), na stopzetting van de samenwerking tussen SKINside en de consulent(e)(n), behoudens wanneer u zich hiertegen verzet. Dergelijke overdracht van persoonsgegevens is slechts mogelijk ten aanzien van uw persoonlijke consulent(e)(n) en in dit geval wordt deze laatste(n) vanaf de overdracht ook een aparte verantwoordelijke voor de verwerking van de betreffende gegevens.
•    SKINside zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderzijds commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand omschreven of met uw voorafgaande toestemming.
7. Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Door uw persoonsgegevens aan SKINside mee te delen, gaat u ermee akkoord dat ze kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Zo kunnen wij bijvoorbeeld aanbieders van cloud services gebruiken die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte bevinden om uw persoonsgegevens te hosten en te verwerken.
In dit geval zal SKINside erop toezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving en van deze privacyverklaring.
8. Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Bewaartermijn voor specifieke doeleinden:
•    Persoonsgegevens van klanten worden bewaard gedurende een periode van maximaal vijf jaar na de laatste aankoop.
•    Persoonsgegevens van prospecten en prospect-gastvrouwen/-heren worden bewaard gedurende een periode van maximaal twee jaar na het laatste contact met SKINside (in geval van inschrijving voor de nieuwsbrief: twee jaar na de laatste opening van een nieuwsbrief).
Archivering:
•    Voor andere doeleinden kan het zijn dat persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en (bv. boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) of om bepaalde gegevens als juridisch bewijs te kunnen voorleggen bij geschillen.
•    Deze gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk.
9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
SKINside doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informaticasystemen strikt beveiligd. Enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.
10. Over welke rechten beschikt u? Hoe kunt u deze uitoefenen ?
Uw recht op toegang: U hebt recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. 
Uw recht op verbetering: U hebt het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.
Uw recht om uw toestemming in te trekken: Indien u SKINside toestemming heeft verstrekt voor de verwerking, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.
Uw recht op verzet: U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (d.w.z. om u promotionele aanbiedingen te sturen), evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketingprofielen (d.w.z. om u de promotionele aanbiedingen te sturen die wij het meest interessant voor u achten, gebaseerd op uw marketingprofiel). U hebt ook het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke omstandigheden in alle gevallen waar wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang (zie hoger).
Uw recht om vergeten te worden: 
•    U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen bedoeld in de wet (onrechtmatige verwerking, verwerking niet meer nodig ten aanzien van de doelstellingen die worden nagestreefd, als u de toestemming intrekt voor een verwerking die op die toestemming berust). U hebt dit recht ook wanneer u uw recht op verzet voor direct marketing inroept.
•    Uw recht om vergeten te worden kan enkel ingeroepen worden in de gevallen hierboven uiteengezet. Wij kunnen dus geen gevolg geven aan uw verzoek om vergeten te worden in naleving van onze juridische, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen of in geval van geschil, indien wij uw gegevens moeten gebruiken in het kader van onze bewijsverplichtingen.
•    Wij wijzen u erop dat de uitoefening van uw recht om vergeten te worden tot gevolg kan hebben dat uw persoonsgegevens weliswaar onmiddellijk uit ons bestand worden verwijderd, maar er in de toekomst opnieuw kunnen worden in opgenomen (wij houden immers geen registratie bij van uw verzoek om vergeten te worden). Indien u de zekerheid wilt om in de toekomst niet meer door ons gecontacteerd te worden, raden wij u aan om uw recht op verzet uit te oefenen (zie hoger). 
Uw recht op beperking van de verwerking: In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.
Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld.
Uitoefening van uw rechten: U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). Hiervoor vragen wij u bij voorkeur een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. U kan uw aanvraag richten naar volgend adres:
•    Per brief: SKINside, Vlinderstraat 57, 9160 Lokeren, België (t.a.v. de Verantwoordelijke Privacy)
•    Per e-mail: ellen@SKINside.be   - Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.
Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerkt SKINside uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.
Voor meer informatie over onze privacyverklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze Verantwoordelijke Privacy via bovenstaand adres of e-mailadres.
U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan commission@privacycommission.be.
11. Verwerking van persoonsgegevens van personen die zich kandidaat stellen om SKINside-consulent(e) te worden (“prospect-consulenten”)
De persoonsgegevens die door SKINside in dit kader verwerkt worden, kunnen onder meer betreffen: algemene persoonlijke informatie en contactinformatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, taal, ...), informatie over uw opleiding (scholing, cursussen, ...) en werkervaring. Deze gegevens worden verwerkt met uw toestemming en enkel met het oog op de beoordeling van uw kandidatuur om SKINside-consulent(e) te worden.
De persoonsgegevens van personen die niet weerhouden worden als consulent(e), worden door SKINside bewaard gedurende een periode van maximaal vijf jaar na beoordeling van de kandidatuur om consulent(e) te worden, tenzij andersluidende wettelijke verplichting. Deze bewaartermijn is gebaseerd op de mogelijke zakelijke behoefte van SKINside om de kandidaat gedurende deze periode opnieuw te contacteren als er zich alsnog een mogelijkheid tot samenwerking zou voordoen.
Voor zover van toepassing beschikt de kandidaat over dezelfde rechten als deze hierboven uiteengezet en kan de kandidaat deze uitoefenen volgens de procedure hierboven uiteengezet (“Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?”).

bottom of page